Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

plantech programmata espa banner

Η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  – κατά προτεραιότητα – των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

  • προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της
  • παρεμβάσεις για την  εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση)
  • εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων.

Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 400.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

172.000.000,00

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

50.000.000,00

Αττική

150.000.000,00

Στερεά Ελλάδα

17.000.000,00

Νότιο Αιγαίο

11.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:

400.000.000,00

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  2. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
  3.  έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :

–                     Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

–                     Ενέργεια

–                     Εφοδιαστική Αλυσίδα

–                     Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

–                     Περιβάλλον

–                     Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10, με την εξαίρεση αυτών που δεν περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας αναλυτικής Πρόσκλησης)

–                     Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

–                     Υγεία

–                     Υλικά – Κατασκευές

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας

                 Έως 100%

2.

Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

Έως 100%

3.

Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού

20% και μέχρι 20.000 €

(υπό την προϋπόθεση ότι στο Ε/Σ περιλαμβάνονται δαπάνες της Κατηγορίας 1, ανωτέρω)

4.

Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

      Μέχρι 4.000 €

5.

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

   20% και μέχρι 30.000 € ως εξής: 15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.

 

(Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως 120.000 € .

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  

Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ποσοστά Ενίσχυσης

Περιφέρειες
(για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

(1)
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

(2)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)

(3)
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική)
(%) για τις επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης έχουν ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών  >10 και =<20

 

(4)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%) της στήλης (3)

(5)
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική)
(%) για τις επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης έχουν ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών  >20

(6)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%) της στήλης (5)

Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης

 

 

 

1.Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Παρεμβάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας

 

50

 

50

 

55

 

45

 

60

 

40

2.Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

 

70

 

30

 

75

 

25

 

80

 

20

3.Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού

 

50

 

50

 

55

 

45

 

60

 

40

4.Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 

50

 

50

 

55

 

45

 

60

 

40

5.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

 

 

70

 

 

30

 

 

75

 

 

25

 

 

80

 

 

20

Προθεσμίες Υποβολής

Το Πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί τις επόμενες Εβδομάδες

Comments are closed.