Μαρ
14
2017

Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 1. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚοινΣΕπ), ανεξαρτήτου μεγέθους.
 2. Ερευνητικοί οργανισμοί (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ:

 • Υλικά - Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες

EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
1. Δαπάνες προσωπικού
2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου:
 1. Δαπάνες ταξιδιών
 2. Δαπάνες δημοσιότητας
 3. Αναλώσιμα
 4. Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή
 5. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία
 6. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες
6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
7. Δαπάνες καινοτομίας:
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ Δαπάνες καινοτομίας:
 1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
 2. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 3. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
 2. -έως 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
  -έως 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
  -έως 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
  -έως 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

 3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:
 4. -έως 1.000.000 ευρώ

 5. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:
 6. -έως 2.000.000 ευρώ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (ένταση ενίσχυσης) για τις επιχειρήσεις εξαρτάται από:

 1. την επιλέξιμη δραστηριότητα (έργα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία για ΜΜΕ, συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις),
 2. τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας για έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) και
 3. το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη)

Συγκεκριμένα

 • Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


  Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.


  Επιλέξιμη δραστηριότητα
  Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
  Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική Έρευνα 60% 70%
  Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις* 75% 80%
  Πειραματική Ανάπτυξη 35% 45%
  Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 50% 60%
  Μελέτη Σκοπιμότητας 60% 70%
  Καινοτομία για MME 50% 50%
  Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%
 • Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς


  Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.


  Επιλέξιμη δραστηριότητα
  Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
  Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική Έρευνα 50% 60% 70%
  Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις* 65% 75% 80%
  Πειραματική Ανάπτυξη 25% 35% 45%
  Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 40% 50% 60%
  Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
  Καινοτομία για MME 0% 50% 50%
  Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%
 • Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων


  Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.


  Επιλέξιμη δραστηριότητα
  Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
  Έργα έρευνας και ανάπτυξης Πειραματική Ανάπτυξη 25% 35% 45%
  Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
  Καινοτομία για MME 0% 50% 50%
  Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζεται η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017.

Μαρ
02
2017

Πρόγραμμα για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με επιδότηση έως 65%

ΕΣΠΑ

 

Πρόγραμμα για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με επιδότηση έως 65%


ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι ανά δράση ορίζονται ως εξής:

1. ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.) Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

2. ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», όταν το τελικό προϊόν δεν ανήκει στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν):

Ενισχύονται επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται βάσει του Ν.3874/2010 όπως ισχύει κάθε φορά.

Στις ανωτέρω δράσεις, δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις:

α) νομικών προσώπων, τα οποία δεν έχουν συσταθεί και

β) φυσικών προσώπων, τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος, έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.


ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν):

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 • Ζυθοποιία
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
 • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)
 • Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 • Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)
 • Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες
 • Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού

2. ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», όταν το τελικό προϊόν δεν ανήκει στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν):

 • Παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
 • Ζυθοποιία
 • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)
 • Παραγωγή αιθέριων ελαίων
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
 • Επεξεργασία καπνού

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δράση Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός
4.2.2 100.000,00 € 5.000.000,00 €
4.2.3 50.000,00 € 300.000,00 €

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.2 καθορίζεται ως εξής:

α) για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000 €, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

β) για έργα άνω των 300.000 €, η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των περιφερειών στον εν ισχύ εγκεκριμένο από την ΕΕ περιφερειακό χάρτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Για τη Δράση 4.2.3,το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

Στο πλαίσιο των Δράσεων ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες:

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων)
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
 • ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης μεταποίησης
 • βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας
 • ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων
 • οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής
 • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά)
 • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση)
Φεβ
02
2017

Αναμενόμενες Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

Τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2010

Εντός του 1ου εξαμήνου του 2017, αναμένονται να προκηρυχθούν τα κάτωθι προγράμματα, όπως ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.

 
 1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 2. Σύγχρονη Μεταποίηση
 3. Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
 4. Αναβάθμιση εταιρειών franchising
 5. Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
 6. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)
 7. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)
 8. Εξωστρέφεια ‐ Διεθνοποίηση ΜΜΕ
 9. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 10. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
 11. CLLD/LEADER (ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 

1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 400.000.000 €.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: Αγροδιατροφή/ βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, ΤΠΕ, Logistics, υγεία, υλικά‐κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 15.000‐ 200.000 ευρώ

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • 1. Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ
 • 2. Επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενέργειες αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος/υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design
 • 3. Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, μελέτη βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό
 • 4. Διερεύνηση δυνατοτήτων επέκτασης σε νέες αγορές ή σε αγορές του εξωτερικού
 • 5. Πρόσληψη εργαζομένων

Επιχορήγηση

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

arrow

2. Σύγχρονη Μεταποίηση

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 100.000.000 €.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υφιστάμενες ή υπό‐σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας, με προσωπικό από 50‐250 άτομα (υπολογιζόμενα σε ΕΜΕ).

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 250.000‐ 3.000.000 ευρώ

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • 1. Δαπάνες για τη Μεταποιητική διαφοροποίηση ή/και τον παραγωγικό μετασχηματισμό με έντονα καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό
 • 2. Δαπάνες για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών
 • 3. Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, μελέτη βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό
 • 4. Δαπάνες για Ενεργειακή αποτελεσματικότητα

Επιχορήγηση

Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και συγκεκριμένα:

 • Για μικρές επιχειρήσεις: 30%‐45% (ανάλογα με την Περιφέρεια)
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις: 20‐35% (ανάλογα με την Περιφέρεια)
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης:

  A’ Τρίμηνο 2017

  arrow

3. Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 54.000.000 €.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να είναι άνω των 45 ετών και να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στο παρελθόν:

 • συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή
 • διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 15.000€ έως 60.000€.

Επιχορήγηση

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 65%.

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης:

A’ Τρίμηνο 2017

arrow

4. Αναβάθμιση εταιρειών franchising

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 55.000.000€.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων ΜικροΜεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 ‐ 200.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
 • Μηχανήματα και εξοπλισμό
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας

Επιχορήγηση

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης:

A’ Τρίμηνο 2017

arrow

5. Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 265.000.000€.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

 • Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με συγκεκριμένους ΚΑΔ οι οποίοι θα οριστούν στην πρόσκληση.
 • Επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 80.000€ ‐ 400.000€.

Επιχορήγηση

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 40% και σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται στο 50%.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Απαραίτητες δαπάνες για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης:

A’ Τρίμηνο 2017

arrow

6. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 31.250.00,00€.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες:

 • λειτουργούν νομίμως με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 α του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • θα διατηρήσουν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων
 • κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένων μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης:

A’ Τρίμηνο 2017

arrow

7. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 110.000.000€.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, της Εστίασης και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).

Κατηγορίες Παρεμβάσεις & Επιλέξιμες Δράσεις

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση επιχειρήσεων γύρω από τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
  • ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης
  • πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452‐ Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.
 • Ενσωμάτωση ΤΠΕ στην παρεχόμενη υπηρεσία
  • ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (web sites),
  • ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e‐shops),
  • ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals),
  • ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps),
  • ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors).
  • Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α)
  • αξιοποίηση υποδομών cloud για την διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων,
  • αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος
  • συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.,
  • ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.)
 • Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων
  • Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας
 • Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.
  • Στρατηγική Διανομής: δίνει απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν 1) τον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος), 2) τα συστήματα διανομής, π.χ., άμεση αποστολή, cross docking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD), 3) τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές, 4) τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και 5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).
  • Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, κλπ.
  • Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά την διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.
  • Ροή μετρητών (Cash‐Flow): τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Επιχορήγηση

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης:

A’ Τρίμηνο 2017

arrow

8. Εξωστρέφεια ‐ Διεθνοποίηση ΜΜΕ

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 100.000.000€.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υφιστάμενες ΜμΕ με τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις, συνεταιρισμοί, συνεργατικά σχήματα, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ενδεικτικά από 30.000€ έως και 250.000€. Τα όρια των προϋπολογισμών θα εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης. Αναμένεται μέσος όρος προϋπολογισμού στο σύνολο των επιχειρήσεων 80.000€.

Επιχορήγηση

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% (κατά μέσο όρο).

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης:

A’ Τρίμηνο 2017

arrow

9. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 100.000.000 € (A’ κύκλος 50.000.000 €).

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι είναι:

 • Άνεργοι ή
 • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας (για την περίπτωση αυτή θα ισχύσουν εισοδηματικοί περιορισμοί )

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

5.000 έως 25.000€ (και μέχρι 50.000€ σε περιπτώσεις συνεργατικών σχημάτων)

Επιχορήγηση

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται 100% δημόσια δαπάνη με εφαρμογή του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 1407/2013).

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • αναγκαίος επαγγελματικός εξοπλισμός
 • το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο,
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων,
 • γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
 • αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού

arrow

10. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120.000.000 € ‐(1ος κύκλος 72.000.000 € ).

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι:

 • Άνεργοι ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας (για την περίπτωση αυτή θα ισχύσουν εισοδηματικοί περιορισμοί)

Τομείς Προτεραιότητας

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία ‐ Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

έως 60.000€

Επιχορήγηση

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται 100% δημόσια δαπάνη με εφαρμογή του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 1407/2013).

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός,
 • το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),
 • αμοιβές τρίτων,
 • γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
 • αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού

arrow

11.CLLD/LEADER (ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER

Δράση 19.2.2: Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα

Στην παρούσα δράση εντάσσονται επενδύσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας με σκοπό τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ενταχθούν ενδεικτικά τα παρακάτω έργα:

 • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
 • Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ
 • Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
 • Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
 • Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.
 • Ενίσχυση καινοτόμων ενεργειών ή / και επιχειρήσεων

Περιοχές Παρέμβασης:

Αγροτικές περιοχές, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια).

Δικαιούχοι:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στις προσκλήσεις των αντίστοιχων μέτρων.

Επιχορήγηση

Το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει μέχρι το 50% για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • • Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
 • • Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού.
 • • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ.
 • • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου κλπ
 • • Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.).
 • • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων.

Ποσά και ένταση ενίσχυσης:

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € για έργα υποδομής και 100.000 € για άυλα έργα. Ειδικότερα, για επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 €.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής από τον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου.

arrow

Νοε
24
2016

Τον Δεκέμβρη αναμένονται τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2010

Τον Δεκέμβριο αναμένεται ο Β’ Κύκλος των τριών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επανεκκίνηση" του ΕΣΠΑ, που αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ που θέλουν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι.

 

Τα προγράμματα αυτά είναι:

 1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 2. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
 

1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφισταμένες και Νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: έχουν μέχρι 31/12/2015 κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις: δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Να διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άυλες Δαπάνες (Πιστοποίηση Συστημάτων, Προβολή – Προώθηση, Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, Απόκτηση και χρήση πατεντών, μεταφορά τεχνογνωσίας, Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
15.000€ έως 200.000 €

Με την προϋπόθεση ο συνολικός προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών & φτάνει το 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

 

2. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επιτρέπονται οι συνεργασίες, χωρίς όμως να υφίσταται συζυγική ή συγγενική σχέση 1ου ή 2ου βαθμού μεταξύ των εταίρων

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Εισοδηματικά κριτήρια: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει - ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση - τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/ επιτηδευματία ή του εταίρου, από την 01.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (εξαιρούνται τα προγράμματα κατάρτισης).
 • Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες: Να μην συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου/ μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις, από τις 12.10.2015 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Διακοπή Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Οι άνεργοι δεν θα πρέπει να έχουν διακόψει οποιαδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα από τις 12.10.2015 και μετά.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (μέχρι 12.000€/ ΕΜΕ)
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.000€ ως 25.000€ ή ως 40.000€ (για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων) ή ως 50% (για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων)

Με την προϋπόθεση ο συνολικός προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
100% των επιλέξιμων δαπανών

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής

 

3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες ΜΟΝΟ παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιτρέπονται οι συνεργασίες, χωρίς όμως να υφίσταται συζυγική ή συγγενική σχέση 1ου ή 2ου βαθμού μεταξύ των εταίρων

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Ίδρυση Νέας Επιχείρησης: Το πρόγραμμα αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την ίδρυση νέας επιχείρησης, η οποία μπορεί να έχει οποιαδήποτε εμπορική μορφή (εκτός από Α.Ε), ενώ μόνο για τους ανέργους επιτρέπεται η ατομική επιχείρηση και οι μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.
  *** Οι ατομικοί επιχειρηματίες θα πρέπει να διακόψουν την ατομική επιχείρηση ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης.
 • Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου, από την 01.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (εξαιρούνται τα προγράμματα κατάρτισης).
 • Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες: Να μην συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις, από τις 12.10.2015 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Διακοπή Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Οι άνεργοι δεν θα πρέπει να έχουν διακόψει οποιαδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα από τις 12.10.2015.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κ.α)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη, κ.α
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
15.000€ ως 60.000€

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
100% των επιλέξιμων δαπανών

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr