Μαρ
14
2017

ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 1. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚοινΣΕπ), ανεξαρτήτου μεγέθους.
 2. Ερευνητικοί οργανισμοί (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ:

 • Υλικά - Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες

EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
1. Δαπάνες προσωπικού
2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου:
 1. Δαπάνες ταξιδιών
 2. Δαπάνες δημοσιότητας
 3. Αναλώσιμα
 4. Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή
 5. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία
 6. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες
6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
7. Δαπάνες καινοτομίας:
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ Δαπάνες καινοτομίας:
 1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
 2. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 3. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
 2. -έως 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
  -έως 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
  -έως 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
  -έως 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

 3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:
 4. -έως 1.000.000 ευρώ

 5. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:
 6. -έως 2.000.000 ευρώ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (ένταση ενίσχυσης) για τις επιχειρήσεις εξαρτάται από:

 1. την επιλέξιμη δραστηριότητα (έργα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία για ΜΜΕ, συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις),
 2. τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας για έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) και
 3. το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη)

Συγκεκριμένα

 • Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


  Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.


  Επιλέξιμη δραστηριότητα
  Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
  Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική Έρευνα 60% 70%
  Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις* 75% 80%
  Πειραματική Ανάπτυξη 35% 45%
  Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 50% 60%
  Μελέτη Σκοπιμότητας 60% 70%
  Καινοτομία για MME 50% 50%
  Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%




 • Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς


  Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.


  Επιλέξιμη δραστηριότητα
  Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
  Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική Έρευνα 50% 60% 70%
  Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις* 65% 75% 80%
  Πειραματική Ανάπτυξη 25% 35% 45%
  Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 40% 50% 60%
  Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
  Καινοτομία για MME 0% 50% 50%
  Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%




 • Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων


  Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.


  Επιλέξιμη δραστηριότητα
  Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
  Έργα έρευνας και ανάπτυξης Πειραματική Ανάπτυξη 25% 35% 45%
  Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
  Καινοτομία για MME 0% 50% 50%
  Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%




Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζεται η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr