Μαϊ
03
2012

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2013

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. Ευρώ, από το ΕΣΠΑ.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Όλες οι Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε Επιλέξιμη Δραστηριότητα 

Οι Επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

  • υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
  • νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων ή θα ιδρυθούν μετά την αίτηση στο πρόγραμμα

 

Προϋπολογισμός Έργων:

  • από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000,00 έως 300.000,00 €) για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
  • από είκοσι χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 300.000,00 €) για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» και
  • από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 100.000,00 €) για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

 

Προθεσμία Υποβολής:

Οι Υποβολές θα γίνουν από έως 25.02.2013 έως 10.05.2013

 

Επιχορήγηση:

Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)

Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

% ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις

% ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

50

60

50

40

Κ. Μακεδονία

40

50

60

50

Δ. Μακεδονία

40

50

60

50

Ήπειρος

50

60

50

40

Θεσσαλία

40

50

60

50

Ιόνια

40

50

60

50

Δ. Ελλάδα

50

60

50

40

Πελοπόννησος

40

50

60

50

Β. Αιγαίο

40

50

60

50

Κρήτη

40

50

60

50

Στερεά Ελλάδα

40

50

60

50

Ν. Αιγαίο

40

50

60

50

Αττική

40

50

60

50

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

60%

80%

60%

2.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

100%

100%

100%

3.

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

15.000

15.000

10.000

4.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

100%

100%

100%

5.

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

20%

20%

20%

6.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

6.000 €

6.000 €

6.000 €

7.

Λογισμικό

30.000 €

30.000 €

10.000 €

8.

Προβολή - Προώθηση

20.000 €

30.000 €

10.000 €

9.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

40%

40%

40%

 

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Δ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ

Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις

 

 

 

Συντελεστής στάθμισης ομάδας κριτηρίων

Συντελεστής στάθμισης υποκριτηρίου

Συντελεστής στάθμισης ομάδας κριτηρίων

Συντελεστής στάθμισης υποκριτηρίου

1

Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης

1.1 Επενδύσεις της Επιχείρησης την τελευταία τριετία (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών).

20

3

20

-

1.2 Ηλικία Εξοπλισμού

3

-

1.3 Επίπεδο Εκπαίδευσης διευθυντικών στελεχών

3

10

1.4 Επαγγελματική εμπειρία διευθυντικών στελεχών

3

5

1.5 Κατάρτιση εργαζομένων / διευθυντικών στελεχών

3

5

1.6 Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας

3

-

1.7 Πνευματική Ιδιοκτησία – Βιομηχανική Ιδιοκτησία

2

-

2

Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης

2.1 Κύκλος Εργασιών (ρυθμός μεταβολής)

20

5

0

-

2.2 Αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)

5

-

2.3. Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)

10

-

3

Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου

3.1 Καινοτομία του Ε.Σ.

40

15

45

20

3.2 Εκτιμώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

15

-

3.3 Ρυθμός μεταβολής του Κύκλου εργασιών του κλάδου

5

15

3.4 Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑΔ με αναπτυξιακές προτεραιότητες περιφέρειας)

5

10

4

Επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου στη κοινωνία και οικονομία

4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος –εξοικονόμηση ενέργειας

20

 

10

35

 

 

20

4.2 Εκτιμώμενη Αύξηση της Απασχόλησης (ΕΕΑ)

10

15

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr