Απρ
11
2013

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών

Το πρόγραμμα

Προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Εργασίας πρόγραμμα, το οποίο αφορά σε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για 100% Επιδοτούμενη Απασχόληση Ανέργων σε Επιχειρήσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης Νέων σε επιχειρήσεις με τη μορφή πρακτικής άσκησης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. Το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και στην παραγωγική διαδικασία με την πρακτική άσκηση.

Η Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) περιλαμβάνει τις εξής δράσεις

 • Κατάρτιση 80 ωρών των ωφελούμενων, για οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση 5 μηνών σε επιχειρήσεις της περιοχής υλοποίησης του προγράμματος για τους ωφελούμενους, με επιδότηση της απασχόλησης.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών και οι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής μεταδευτεροβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης τους στο πρόγραμμα. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών

Παροχές στους ωφελούμενους

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 400€ για όλους τους ωφελούμενους και επίδομα πρακτικής άσκησης 2300€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας - Μεταδευτεροβάθμιας 2000€.
 • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Η PlanTEch ΕΠΕ αναλαμβάνει εντελώς Δωρεάν την Υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας και την καθοδήγηση των ωφελούμενων

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από 01/01/1983 και έπειτα και να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

Β. Για την κατηγορία Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών
 • Να έχουν γεννηθεί από το 01/01/1983 μέχρι και 31/12/1995
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Ποιά είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αποφοίτων ΑΕΙ / ΤΕΙ;

Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 15.000 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
 • Έτος κτήσης του πτυχίου.
 • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
 • Βαθμός πτυχίου.
 • Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας.

Ποιά είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 20.000 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότη ση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
 • Ηλικία υποψηφίου.
 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012)

Μπορείτε να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση;

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων είναι υποχρεωτική. Θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που είναι μέλη του ΣΕΤΕ, δεδομένου ότι θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

Ποιοι είναι τα θεματικά πεδία της κατάρτισης;

Τα θεματικά πεδία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι τα κάτωθι:
 • Αγροτικά
 • Οικονομία - Διοίκηση
 • Παιδαγωγικά
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
 • Μεταποίηση - Εμπόριο
 • Πολιτισμός - Αθλητισμός - Επικοινωνίες
 • Τεχνικά - Μεταφορές
 • Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική Φροντίδα

Στα παραπάνω θεματικά πεδία, δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που αφορούν στον Τουρισμό καθώς θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης προκήρυξης.

Διάβασα ότι το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην μείωση της ανεργίας των νέων και την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι ακριβώς;

Το σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού είναι:
 • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελούμενου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων, θα εγγραφεί σε Μητρώο Ωφελουμένων και θα δικαιούται την Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας, η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Θα μου πείτε τι εννοείτε όταν λέτε «για την εγγραφή σας στο μητρώο ωφελουμένων;

Το Μητρώο Ωφελουμένων αφορά στην κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα, των ωφελουμένων και των επιλαχόντων. Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνεται η τελική κατάταξη των επιλεγέντων. Για την κατάταξη αυτή θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και το πλήθος των αιτήσεων των ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων.

Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέρχονται σε 35.000 άτομα, εκ των οποίων οι 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και οι 20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αριθμός των επιλαχόντων, καθορίζεται σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των επιλεγέντων.

Στο προηγούμενο πρόγραμμα voucher έχασα τον αριθμό ΚΑΥΑΣ και δεν μπόρεσα να ενημερωθώ εάν με είχαν επιλέξει. Ισχύει ο ΚΑΥΑΣ και αυτήν την φορά;

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από τον ωφελούμενο είναι η διαφύλαξη του αποδεικτικού της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται.

Θα μου πείτε τι χρήματα μου αναλογούν ως επιδότηση από το πρόγραμμα;

 • Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 400€ (80 ώρες Χ5 € ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρακτική άσκηση.
 • Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 2.300€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.000€ για την ομάδα απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταβάλλεται δε με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Από πού θα παραλάβω την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας;

Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2013 (31/10/2013) και η ενεργοποίηση της γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα από τον πάροχο κατάρτισης της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης καθώς και του ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου.

Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά το αντικείμενο στο οποίο θα γίνουν τα θεωρητικά κομμάτια της κατάρτισης των 80 ωρών;

Σε αυτό το πρόγραμμα ο πάροχος κατάρτισης σχεδιάζει το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, με τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να προετοιμασθούν κατάλληλα για την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις δηλ. να αποκτήσουν το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή ειδικότητας, καθώς και τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκρισή τους στις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Α. Για την ομάδα ωφελουμένων «Aπόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ»:
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011).
 • Επικυρωμένη κάρτα ανεργίας.
 • ΙΒΑΝ λογαριασμός Εθνικής.
 • Επιπρόσθετα, όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις καταθέτουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο/ Ένωσης όπου ανήκουν.

Β. Για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Επικυρωμένη κάρτα ανεργίας.
 • ΙΒΑΝ λογαριασμός Εθνικής.

Είμαι άνεργος και μένω με τους γονείς μου. Ποιο είναι το φορολογικό εισόδημα που πρέπει να δηλώσω;

Θα δηλώσετε το προσωπικό σας φορολογικό εισόδημα. Εάν δεν έχετε κανένα εισόδημα θα πρέπει να δηλώσετε μηδενικό εισόδημα, και να προσκομίσετε στο ΚΕΚ για την εγγραφή σας είτε την υποβληθείσα μηδενική σας φορολογική δήλωση είτε βεβαίωση από την εφορία στην οποία ανήκετε ότι δεν έχετε κάνει ποτέ δήλωση, π.χ. διότι τα εισοδήματα σας είναι κάτω από το μικρότερο φορολογητέο εισόδημα.
Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr