Ιουν
20
2013

ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η PlanTech ΕΠΕ αναλαμβάνει την Εκπόνηση απαραίτητων Μελετών και την Επιμέλεια Συλλογής Συνοδευτικών Στοιχείων για την Ένταξη σας στο Πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Το πρόγραμμα αφορά:

A. τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων,

 • που υπήχθησαν στον Ν.3299/2004,
 • που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενισχύσεως, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί και
 • που δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενισχύσεως και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Β. τη Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως ειδικού σκοπού για την κάλυψη

 • αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα και
 • αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση)
 • απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
 • εμφανίζουν έως 50 εκατ. ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 43 εκατ. ευρώ
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί  ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων
 • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

1. Επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Εκκρεμεί εναντίον τους εντολή ανακτήσεως ενισχύσεων, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά
 • Έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ληξιπροθεσμία στο εγγυημένο δάνειο
 • Επιχειρήσεις του κλάδου οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά στην απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών
 • Έχουν υποστεί κυρώσεις για παράβαση κανόνων Κοινοτικής ή Εθνικής Νομοθεσίας, κατά το χρόνο υποβολής και εξετάσεως της αιτήσεως, αλλά και καθ΄όλη τη διάρκεια των δανείων να μην έχουν διαπράξει οιαδήποτε παρατυπία, σύμφωνα με τις κοινοτικές προβλέψεις της νομοθεσίας περί διαρθρωτικών κεφαλαίων
 • Χαρακτηρίζονται προβληματικές, κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών για τις προβληματικές επιχειρήσεις ΕΕC244/1.10.2004
 • Ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα προς τρίτες χώρες ή προς κράτη‐μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες
 • που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα
 • Ανήκουν στον Χρηματοπιστωτικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα (Τράπεζες, Εταιρίες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρίες Leasing, Eταιρίες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Ε.Χ.,Ε.Λ.Δ.Ε. κ.λπ.)
 • Αποτελούν Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κ.λπ.).

2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς/κλάδους δραστηριότητας:

 • αλιείας
 • υδατοκαλλιέργειας
 • πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων
 • παραγωγής και εμπορίας όπλων
 • άνθρακα
 • Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας

Όροι και προϋποθέσεις

Ύψος δανείου: Ο συνολικός δανεισμός μέσω της Δράσης, ανά επιχείρηση, ανέρχεται (α) για δάνειο Επενδυτικών Σχεδίων, έως €800.000 και (β) για δάνειο Κεφαλαίου Κινήσεως, έως €300.000

Διάρκεια δανείου

 • Επενδυτικό Δάνειο: από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες
 • Κεφάλαιο Κινήσεως: έως 48 μήνες

Επιτόκιο

(πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στό 50% του δανείου)

Παρέχεται κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο, το οποίο λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο σχήμα της συνεπενδύσεως με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), εφαρμόζεται  μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τρόπος εξυπηρετήσεως

Παρέχεται ευελιξία αποπληρωμής με ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις, οι ημερομηνίες καταβολής και τα ποσά των οποίων, συμφωνούνται ανάλογα με το συναλλακτικό - παραγωγικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος στις παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή
 • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis)
 • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis)
 • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr